گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب

گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب|30011515|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل گزارش تخصصی معاون آموزشی علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسبرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایش

تعداد صفحات 29

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه ( بیان کلی طرح و موضوع )

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

اهداف گزارش تخصصی

هدف اصلی

اهداف فرعی

مقایسه با شاخص

جمع آوری اطلاعات

اقدام پژوهی و درس پژوهی

درس پژوهی چیست ؟

اهمیت و رویکرد درس پژوهی

تاب آوری و تعلق اجتماعی

ارتباط بین مورد پژوهی ودرس پژوهی

امتیاز یا ویژگی درس پژوهی نسبت به اقدام پژوهی

چگونگی ایجاد علاقه در همکاران جهت انجام پژوهش

نظر همکاران درباره اجرای طرح درس پژوهی

تجزویه وتحلیل اطلاعات

انتخاب راه حل جدید وموقتی و نظارت برآن

گرد آوری اطلاعات شواهد (2)

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن

نتیجه گیری

پیشنهادات

کاربردی

پژوهشی

فهرست منابع