پروژه آماده: تحلیل المان محدود پره توربین بادی و بررسی و بهینه سازی سطوح مقطع مختلف اسپار پره توربی

مطالب دیگر:
📒پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان📒پاورپوینت تحلیل SWOT چیست؟ چه زمانی و چگونه از آن استفاده کنیم؟📒پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع رهبری📒پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها📒پاورپوینت نظریه عمومی سیستم ها📒پاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه هاي عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393📒پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست📒پاورپوینت فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان📒پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهاي مالي📒پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی📒پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی📒پاورپوینت فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی دکتر هیبتی و همکاران📒پاورپوینت نظريه نهادينگي📒پاورپوینت هوش📒تحقیق یادگیری فردی📒پاورپوینت یادگیری فردی📒پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع مدیریت بهره وری فرد📒پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل فرنچ و سیسیل اچ. بل📒پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل.فرنچ و سیسیل.اچ.بل📒پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل.فرنچ و سیسیل.اچ.بل
پروژه آماده: تحلیل المان محدود پره توربین بادی و بررسی و بهینه سازی سطوح مقطع مختلف اسپار پره توربین|30011527|tdg
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پروژه آماده: تحلیل المان محدود پره توربین بادی و بررسی و بهینه سازی سطوح مقطع مختلف اسپار پره توربیرا مشاهده می نمایید

چکیده:

در این پژوهش ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺪدي اسپار توربین بادی در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻣﺸـﺎﺑﻪ و با تغییر پارامترهای ضخامت و زاویه الیاف به بهینه سازی بدنه اسپار پرداخته شده است. ﺗﺤﻠﻴﻞ المان محدود ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار آباکوس اﻧﺠﺎم شده ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ محلهای ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در اسپار ﺗﻮرﺑﻴﻦ را ﻧﺸﺎن می دهد. از نتایج عددی می توان دریافت که با توجه به تغییر زاویه الیاف در اسپار، محل حداکثر تنش تغییر می کند. بطوریکه با افزایش زاویه الیاف محل حداکثر تنش از ریشه به سمت 3/1 ابتدایی اسپار تغییر پیدا میکند و رفته رفته مجدداً به ریشه اسپار بازمی گردد. با افزایش ضخامت لایه ها و با فرض ثابت بودن زاویه الیاف، میزان تنش اعمالی به سازه رفته رفته کاهش می باشد. اما با بررسی تاثیر زاویه الیاف در حالتی که ضخامت لایه ها ثابت می باشد می توان دریافت که برای زوایای 45 و 60 درجه حداکثر تنش به سازه وارد شده و با زوایای صفر و 90 درجه کمترین تنش به سازه وارد می شود. با افزایش ضخامت لایه ها و با فرض ثابت بودن زاویه الیاف، میزان کرنش اعمالی به سازه رفته رفته کاهش می یابد. اما با بررسی تاثیر زاویه الیاف در حالتی که ضخامت لایه ها ثابت می باشد می توان دریافت که با افزایش زاویه تا 45 درجه کرنش افزایش می یابد و پس از آن با افزایش زاویه الیاف میزان کرنش اعمالی تقریبا ثابت می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1 مقدمه7

1 1 پیشگفتار7

1 2 انواع توربین بادی8

1 2 1 توربینهای محور افقی10

1 2 2 توربینهای محور عمودی12

1 2 3 توربین از نوع Savnoius14

1 2 4 چرخش توربینهای بادی برپایه نیروی درگ15

1 2 5 چرخش توربینهای بادی بر پایه نیروی لیفت16

1 2 6 اجزاء اصلی توربینهای بادی محور افقی17

فصل 2 پیشینه پژوهش23

2 1 تعريف کامپوزيت23

2 2 تاريخچه کامپوزيتها23

2 3 مزاياي استفاده ازكامپوزيت ها25

2 4 كاربرد کامپوزيتها26

2 5 طبقه بندي کامپوزيتها29

2 5 1 کامپوزيتهاي ذره اي(تقويت شده باذرات29

2 5 2 کامپوزيتهاي ليفي(تقويت شده باالياف)30

2 6 انواع الياف مورداستفاده دركامپوزيت ها33

2 6 1 الياف شيشه:33

2 6 2 الياف كربن34

2 6 3 الياف آراميد (كولار)35

2 6 4 الياف برن35

2 6 5 الياف پلي اتيلن36

2 6 6 الياف سراميكي36

2 6 7 الياف فلزي36

2 7 ماتريس هاي پليمري37

2 7 1 ماتريس اپوكسي38

2 7 2 ماتريس پلي استر40

2 7 3 ماتريس فنوليك41

2 8 معادلات ساختاري کامپوزيت ها42

2 8 1 قانون عمومي هوك42

2 9 تقارن مواد45

2 9 1 مواد منوكلينيك45

2 9 2 مواد اورتوتروپيك49

2 9 3 ايزوتروپ جانبي51

2 9 4 مواد ايزوتروپ53

2 10 ثابتهاي مهندسي53

2 11 ماتريس هاي سفتي در يک لمينيت59

2 12 ثابت هاي مهندسي يک لايه چيني61

2 13 ثابت هاي مهندسي درون صفحه اي يک چندلايه62

2 13 1 ثابت هاي کششي يک چند لايه [13]63

2 13 2 ثابت هاي خمشي يک چندلايه[13]63

2 14 مروری بر پژوهش های پیشین64

فصل 3 مدلسازي، تحليل و بهينه سازي76

3 1 روش تحقيق76

3 2 مشخصات پره و اسپار توربين بادي V47 660kW77

3 3 مفروضات78

3 4 مراحل طراحي و تحليل اسپار (در ادامه به جای اسپار از تیر استفاده شده است)82

3 5 مرحله اول (مدل کردن)82

3 5 1 قسمت sketch84

3 6 مرحله دوم (مشخص کردن مواد)85

3 7 مرحله سوم (اسمبلي کردن)88

3 8 مرحله چهارم (طراحي مراحل حل step)90

3 9 مرحله پنجم (مرحله بارگذاري)90

3 10 مرحله ششم (مرحله المان بندي (مش بندي))92

3 11 مرحله هفتم (حل)93

فصل 4 بررسی نتایج95

4 1 مشاهده نتايج95

4 2 بهينه سازي و بررسي نتايج96

4 2 1 روش رگرسيون چند متغيره جهت پيشبيني وزن و سفتي96

فصل 5 نتيجه‌گيري و پيشنهادها101

5 1 نتیجه گیری101

5 2 پیشنهادات103

فصل 6 مراجع104